การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมโครงสร้างและพัฒนาคู่มือการตรวจสอบประเมินความเสียหายและวิธีการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานของกรมทางหลวงชนบท

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exP. Jaroenpong, exP. Kaewsrimon, exT. Saothayanun, "Influence of Concrete Properties on Reinforcement Corrosion-Induced Cover Cracking Time", the 7th Regional Symposium on Infrastructure Development, 5 - 7 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร
Publish Year National Conference 3
2015 exวรวิทย์ พาราพิชัย, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, inดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินคุณภาพการซ่อมแซมรอยร้าวในคอนกรีตโดยการใช้คลื่นอุลตร้าโซนิค", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exวัชระ วัฒนะสิงห์, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exดร. ชาครีย์ บำรุงวงศ์, exดร.ปรีชา โสภารัตน์, "ความเสียหายและการเสื่อมสภาพของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและประสิทธิภาพของการซ่อมแซมรอยร้าวด้วยวิธีต่างๆ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exสิตรินทร์ รัชมุสิกพัทธ์, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exดร.ชาครีย์ บำรุงวงศ์, exดร.ปรีชา โสภารัตน์, "การทำนายอายุของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสื่อมสภาพเนื่องจากคลอไรด์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย