การออกแบบแลสร้างเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนมโรงเรียน ยู.เอช.ที. สหกรณ์มวกเหล็ก จำกัด (จ.สระบุรี)