การศึกษาการแก้ปัญหาจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานครูของนิสิตครูชั้นปีที่ 3

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์, "Pre-Service Teachers’ Responses to Ethical Situation Related to Teaching Practice", Procedia - Social and Behavioral Sciences, ปีที่ 197, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015, หน้า 988-992
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChatchai Kruea-Inb, "Pre-Service Teachers’ Responses to Ethical Situations Related to Teaching Practice", 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), 5 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2015, Athens สาธารณรัฐเฮลเลนิก