การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงป่นอนามัย

  • บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณวุฒิชัย แห่วตระกูลปัญญา)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2555-2556)

  • inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน

  • inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์