การเปรียบเทียบสารละลายเจือจางน้ำเชื้อสูตรไข่แดงทริสจากไข่แดงของไข่สัตว์ปีกต่างชนิดในการเก็บรักษาน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อพันธุ์โคกำแพงแสน

Publish Year National Conference 2
2013 inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, exสมพร ปุนโก๋, exศิริธร วันโณ, "การเปรียบเทียบสารละลายเจือจางนํ้าเชื้อสูตรไข่แดงทริสจากไข่แดงของไข่ไก่ และไข่ไก่พื้นเมืองในการเก็บรักษานํ้าเชื้อแช่แข็งของพ่อพันธุ์โคกำแพงแสน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, exสมพร ปุ่นโก๋, exดลหทัย สร้อยสูงเนิน, exวนิดา แซ่ตัน, exอัญชมาภรณ์ เกษมสวัสดิ์, "การเปรียบเทียบสารละลายเจือจางน้ำเชื้อสูตรไข่แดงทริสจากไข่แดงของไข่ไก่ ไข่เป็ด และนกกระทาในการเก็บรักษาน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อพันธุ์โคกำแพงแสน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย