การศึกษาอิทธิพลของความแปรปรวนของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อยีโนไทป์และกระบวนการตอบสนองต่อการแสดงออกของพืช