ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ไก่ดำ KU ภูพานของผู้บริโภค ในจังหวัดสกลนคร ตามกรอบแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน