พัฒนาสูตรมะนาวดอง

  • บริษัท ผู้ประกอบการ (นายอุดม ธรรมวาทิน)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2555-2557)

  • inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

  • inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี