ความเป็นไปได้ในการใช้สีผิวผลเป็นดัชนีคุณภาพ การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำและการประเมินคุณภาพผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์แบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs

Publish Year National Journal 3
2014 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, exบุญญรัตน์ กมขุนทด, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, exศุทธหทัย โภชนากรณ์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "Nondestructive Determination of Total Soluble Solids in ‘ThabThim Chan’ Java Apple (Syzygiumsamarangense Merr. & L.M.Perry) Fruit by Near Infrared Spectroscopy Technique", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 45, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 333-336
2014 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, exบุญญรัตน์ กมขุนทด, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, exศุทธหทัย โภชนากรณ์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ของผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์(Syzygium samarangense Merr. & L.M.Perry) แบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคสเปคโตรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 333-336
2013 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, exบุญญรัตน์ กมขุนทด, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, "ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของสีผิวกับคุณภาพและการเก็บรักษาผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ที่อุณหภูมิต่ำ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 109-112
Publish Year National Conference 2
2014 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, exบุญญรัตน์ กมขุนทด, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, exศุทธหทัย โภชนากรณ์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ของผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์(Syzygium samarangense Merr. & L.M.Perry) แบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคสเปคโตรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 16 - 18 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, exบุญญรัตน์ กมขุนทด, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, "ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของสีผิวกับคุณภาพและการเก็บรักษาผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ที่อุณหภูมิต่ำ", วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 - 23 สิงหาคม 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย