การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด

Publish Year National Journal 1
2015 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "มันสำปะหลังพันธ์ุใหม่ “เกษตรศำสตร์ 75”", AGRICULTURAL SCIENCE JOURNAL, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015, หน้า 817-820
Publish Year National Conference 3
2016 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายประภาส ช่างเหล็ก, exสรกฤช เฟื่องศรี, exสาคร เพ่งเล็งดี, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "มันสำปะหลัง “พันธุ์เคยู – โคราช” แป้งสูง ผลผลิตดี ทนต่อสภาวะหัวเน่า", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนายชัยรัตน์ คำหา, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, inนายรัชชานนท์ ผงทอง, exทัศนีย์ ไตรยนาม, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "การทดสอบผลผลิต และคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังสายพันธุ์ก้าวหน้าในพื้นที่จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3 "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง", 27 พฤศจิกายน 2015, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2015 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ “เกษตรศำสตร์ 75”", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพ ฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย