โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exภัทราพร สัญชาตเจตน์, exอิทธิเดช มูลมั่งมี, exกฤษฏา แสงเพ็ชร์ส่อง, "การพัฒนาและทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนแบบ evaporative cooling", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8, 17 - 19 มีนาคม 2015, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย