โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอัญมณีประเทศศรีลังกา

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, exEric Vigouroux, inดร.อิริค วิกูรู, exChristophHauzenberger, exChe-Alan Chemong, exChakkaphantSuthirat, "Petrological and geochemical analysis of the ultramafic rocks from PyaungGaungperidot mine (Mogok, Myanmar): new insights on the formation of the Mogok Metamorphic Belt.", Puzzling out Gondwana, 17 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, exบวรลักษณ์ อำนาจเมตตา, exเพ็ญจันทร์ ถาวรดำรงสกุล, exกัณฐวีร์ จินตานนท์, "พลอยขั้วโลกใต้", วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2560, 14 - 15 พฤศจิกายน 2017, นครนายก นครนายก ประเทศไทย