การศึกษาแหล่งกำเนิดการเดินทางรูปแบบพิเศษของระบบรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, "Influences of station facilities on high-speed rail patronage: Toward user-centred transit station design", Railways 2018: The Fourth International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, 3 - 7 กันยายน 2018, Sitges, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน
Publish Year National Conference 4
2016 exนาย พรพนิต สุวรรณรัตน์, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองทวินามสำหรับผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูงที่เดินทางโดยแท็กซี่และรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าสู่สถานีกลางบางซื่อ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 The 21st National Convention on Civil Engineering วันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 จ.สงขลา, 29 มิถุนายน 2016, สงขลา สงขลา ประเทศไทย
2015 exนาย พรพนิต สุวรรณรัตน์, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง: กรณีศึกษา เส้นทางกรุงเทพฯ - ขอนแก่น", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 , 9 - 10 กรกฎาคม 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exนาย อุดม จิตตวิเชียร, exรศ.ดร. อำพล การุณสุนทวงษ์, exดร.อภิชัย อิสริยานุกูล, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความต้องการเดินทางที่ถูกชักนำ กรณีศึกษา รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ ฯ - หนองคาย", การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 ธันวาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exนาย พรพนิต สุวรรณรัตน์, exดร.อภิชัย อิสริยานุกูล, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองการเข้าถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงสำหรับการเดินทางของผู้โดยสารระหว่างภูมิภาค: กรณีศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ - หนองคาย", การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 ธันวาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย