การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนด้วยเครื่องผสม

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "A Comparison Study of Idodized Salt production in Thailand", International Conference for Academic Disciplines, 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2014, เวนิส สาธารณรัฐอิตาลี