สมบัติเชิงโครงสร้างและแสงของฟิล์ม ZnO:Al บนฐานรองยืดหยุ่น

Publish Year International Journal 6
2018 exChitnarong Sirisathitkul, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Ferromagnetism and magnetoresistance of cobalt-silicon alloy in early stages of ball milling", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2018, หน้า 2021-2025
2017 exPairin Ponchaiya, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Influence of Under-layer Morphology on Structuraland Magnetic Properties of Sputtered Co81Pd19Films", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017, หน้า 1-5
2017 exNittaya Sunganan, exPairin Ponchaiya, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Characteristics of sputtered Co75Ag25 films on various underlayersand polyimide substrate", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017, หน้า 1-5
2015 exนางสาวปัทมพรรณ บุญประโคม, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Effect of Sputtering Power on Morphological, Structural and OpticalProperties of Al-Doped Zinc Oxide Film", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ 2515, เมษายน 2015, หน้า 593-598
2015 exนางสาวจันทรี เขียนวงศ์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "MORPHOLOGY-DEPENDENT OPTICAL TRANSMISSION OF RF-SPUTTERED ZnO:Al FILM ON GLASS SUBSTRATE", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015, หน้า 759-768
2015 exJakkrit Saengpeng, exU Pakdee, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Raman spectrometry of carbon nanotubes using an Al-catalyst supported layer on nickel film deposited on silicon substrate", Proc. of SPIE, ปีที่ 9659, ฉบับที่ 96591, กรกฎาคม 2015, หน้า 96591D-1-96591D-5
Publish Year International Conference 5
2022 exKanchanee Niyom, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Surface Morphology-Optical Transmission Correlation of Al-doped ZnO Film on Glass Substrate Prepared by RF-Sputtering", ASIAN Conference on X-ray Absorption Spectroscopy 2022 (ACXA2022), 24 - 26 สิงหาคม 2022, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exP. Boonprakom, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Transmission of Sputtered ZnO:Al Film on Etched-Glass Substrate", International Conference on Photonics Solutions 2015, 6 - 8 กรกฎาคม 2015
2015 exJantree Kheanwong, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Optical Characteristics of RF-sputtered ZnO:Al Films on Polyimide Substrate", International Conference on Photonics Solutions 2015, 6 - 8 กรกฎาคม 2015
2015 exR. Muangkhong, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Laser Heat Treatment of Sputtered ZnO:Al Film on Glass Substrate", International Conference on Photonics Solutions, 6 - 8 กรกฎาคม 2015
2014 exปัทมพรรณ บุญประโคม, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Effect of Sputtering Power on Morphological, Structural and Optical Properties of Al-Doped Zinc Oxide Film", The 8th International Conference on Materials Science and Technology, 15 - 16 ธันวาคม 2014