ระบบการจัดการแบตเตอรี่ร่วมกับตัวเก็บประจุจอมพลังสำหรับรถไฟฟ้า

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายศราวุฒิ สังฆ์ธรรม, "Ultra-Capacitors and Battery Management System of Electric Vehicles", Applied Mechanics and Materials , ปีที่ 781, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 487-490
Publish Year International Conference 2
2015 inดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสราวุฒิ สังฆ์ธรรม, "Bidirectional hybrid batteries/ultra-capacitors energy storage system for vehicular applications", The 2015 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting(IEEE-IAS Annual Meeting), 18 - 22 ตุลาคม 2015, Dallas เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2015 exศราวุฒิ สังฆ์ธรรม , inดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ultra-capacitors and Battery Management System for Electric Vehicles", The 2015 International Electrical Engineering Congress (iEECON2015), 18 - 20 มีนาคม 2015, ภูเก็ต ประเทศไทย