การศึกษาผลของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี

Publish Year National Conference 1
2013 inนางสาวชุติมา นุตยะสกุล, อาจารย์, "การศึกษาผลของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อการจัดการความรู้ ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดชลบุรี", ประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย