การศึกษามวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารพืชหลัก และปัจจัยสภาพอากาศที่มีผลต่อกลไกการเปิดปากใบของข้าว มันสำปะหลัง และสับปะรด