ความหลากหลายของชนิดปลา พรรณไม้น้ำและการใช้ประโยชน์บริเวณเกาะดอนสวรรค์ ระบบนิเวศหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุภาพร แหวะสอน, "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแผนที่เขตการปลูกพืชเศรษฐกิจบางชนิดบริเวณหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย