การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างโปรตีนเรนนินกับสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหารไทยโดยการวิเคราะห์คำนวณทางคอมพิวเตอร์