ความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริหารจัดการช่องทางจักรยานและพฤติกรรมการใช้จักรยานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์, "ความเต็มใจจ่ายเพื่อคุณลักษณะในการบริหารจัดการช่องทางจักรยาน", Kasetsart Journal - Social Sciences , ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 201-216
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์, "Stated Preferences for Cycling Management in Bangkok", International Business, Economics, Finance and Management Conference, 21 กรกฎาคม 2015, Sapporo, Hokkaido ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์, "มุมมองทางเศรษฐศาสตร์กับการบริหารจัดการช่องทางจักรยาน", การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2558 Urban and Regional Planning Academic Symposium 2015, 5 มิถุนายน 2015, ปทุมธานี ประเทศไทย