โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการพิสูจน์การบุกรุกป่าโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแบบ CCD และ Hyper-Spectrum จากดาวเทียม SMMS