การศึกษาโอกาสและข้อจำกัดของระบบการตลาดโลจิสติกส์โลก