ระบบนิเวศและการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีน้ำตาล สกุล Sargussum C. Agargh

Publish Year National Conference 3
2016 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิภูษิต มัณฑะจิตร, exรังสิวุฒิ แก้วแสง, "ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศสาหร่ายในการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมจากแนวปะการังธรรมชาติ", การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบั ติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” , 24 - 26 มีนาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inนายธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาองค์ประกอบและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณบริเวณเกาะแสมสารและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”, 24 มีนาคม - 26 สิงหาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inนายธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิติธร สรรพานิช, "การประเมินความหลากหลายของหอยทะเลบริเวณแหล่งสาหร่ายสีน้าตาล (Sargassum sp.) เกาะแสมสาร อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”, 24 มีนาคม - 26 สิงหาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย