การควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยชีววิธีในจังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year International Journal 2
2016 exSattayawong, C., inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "Larval preference and performance of the green lacewing, Plesiochrysa ramburi (Schneider) (Neuroptera: Chrysopidae) on three species of cassava mealybugs (Hemiptera: Pseudococcidae)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 6, มกราคม 2016, หน้า 460-464
2015 exMd. Akhtaruzzaman Sarkar, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, "Host stage preference and suitability of Allotropa suasaardi Sarkar & Polaszek (Hymenoptera: Platygasteridae), a newly identified parasitoid of pink cassava mealybug, Phenacoccus manihoti (Homoptera: Pseudococcidae)", Songklanakarin Journal Science and Technology , ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 381-387
Publish Year National Conference 1
2016 exพรรณทิพา ลีทหาร, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการกินและการเป็นผู้ล่าของด้วงเต่า Nephus ryuguus (H. Kamiya) (Coleoptera: Coccinellidae) แมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) และ Plesiochrysa ramburi (Schneider) (Neuroptera: Chrysopidae) ต่อการควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero (Hemiptera: Pseudococcidae)", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเชตกำแพงแสน ครั้งที่ 13, 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย