การพัฒนาเครื่องสกัดแบบต่อเนื่องเพื่อแยกปริมาณเบต้าแคโรทีนในน้ำมันปาล์มดิบด้วยช่องจุลภาค

Publish Year National Conference 1
2015 exบุศรีย โอสถาวรนันท์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการสกัดเบต้าแคโรทีนจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 9, 19 กันยายน 2015, อุดรธานี ประเทศไทย