การศึกษาสภาพปัญหาและโอกาสการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด สพป.ในเขตปริมณฑล

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.มาลินี ประพิณวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร.ปิรัญญา บุนนาค, "Fighting an Uphill battle: Professional Development of Primary and Lower Secondary Teachers of English in Thailand", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉ.2 พค.-สค.2557, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 39-46