การศึกษาผลกระทบของการอบแห้งข้าวด้วยรังสีิอินฟราเรดร่วมกับการเทมเปอร์ริ่งและลมร้อนต่อการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับโรงสีข้าวขนาดเล็ก