การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมเชิงการค้าในระบบ 3 สายพันธุ์และการประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิตของข้าวลูกผสม KUH1 และ KUH2