การศึกษาร่องรอยทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในบริเวณแนวชายแดนภาคตะวันตกของประเทศที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

Publish Year National Journal 1
2015 exดนุพล แสงนาค, inดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "การท่องเที่ยว : เมืองทวาย มณฑลตะนาวศรีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์", วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 12