อิทธืพลของสายพันธุ์และอายุต่อองค์ประกอบทางเคมี และสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของกล้วยน้ำว้าและแป้งกล้วย

Publish Year National Conference 2
2017 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวรวีวรรณ พรรณพักตรา, "Effect of Water Temperature and Carboxymethyl Cellulose on Physical Properties of Cake Made from Composite Flour as Wheat FlourSubstitution", Food Innovation Asia Conference 2017: Innovative Food Science and Technology for Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society, 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวสุทธิพรรณ สนเผือก, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่มีต่อสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งและสตาร์ชจากกล้วยน้ำว้า", The Proceedings of 51st Kasetsart University Annual Conference: Agriculture Extension Home and Economics, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย