การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดื้อยาของอีโคไลในถังชีวปฏิกรณ์เยื่อกรองชนิดเอสบีเอ็มบีอาร์ที่บำบัดน้ำเสียชุมชน