การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายโดยการลดและทำลายเดกซ์แทรนปนเปื้อนในกระบวนการผลิต ภายใต้แผนงานวิจัย การควบคุมพอลิแซคคาไรด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล