โครงการสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านอากาศและอวกาศ

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, inนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, exAnupong NA-WARYO, "Farmer Participation’s Model in Irrigation System Maintenance Case Study: Khun Dan Prakarnchon Dam, Thailand", ๘th AECEF Symposium on New Actions and Roles of Civil Engineers - Sustainability and Energy , 4 - 6 พฤศจิกายน 2015, porto สาธารณรัฐโปรตุเกส
Publish Year National Conference 3
2019 inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, exนที ธนากิตตินิวัฒน์, "การพัฒนาการขนส่งเมืองภูมิภาคด้วยหลักการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
2016 exนภัสกร แย้มสวัสดิ์, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การทำนายคลื่นที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 8 -9 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2014 exนายวีรภัทร ใจซื่อดี, exนิกร คาชัยวงศ์, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, "การจาแนกประเภทความเสียหายของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยใช้หลักการประมวลผลสัญญาณ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย