การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "PURPLE CORN HYBRID BREEDING FOR HIGH YIELD AND HIGH ANTHOCYANIN", The 12th SABRAO Congress on Plant Breeding towards 2025: Challenges in a Rapidly Changing World, 14 มกราคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย