การเพิ่มสารต้านอนูมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียวโอเปกทู

Publish Year National Conference 1
2014 exปวรวรรณ จีนรัตน์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มสารแอนโทไซยานินในข้าวโพดข้าวเหนียวโอเปกทู (opaque-2)โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6, 24 - 25 กรกฎาคม 2014, นครนายก ประเทศไทย