ผลการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน APETALA2 ต่อเมล็ดสบู่ดำ