ผลของ BA และ Pacrobutrazol ต่อการออกดอกและปริมาณผลผลิตของสบู่ดำในแปลงเพาะปลูก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม