การศึกษาผลของ W0 ต่อแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติ ของต้นข้าวภายใต้สภาวะควบคุมในห้องทดลองและในโรงเรือน