การพัฒนาโซ่อุปทาน และตลาดสินค้าเกษตร และอาหารสัญลักษณ์ Q อย่างยั่งยืน

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2015 exWongprawmas, R., exCanavari, M., inดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Food safety assurance system for fresh produce production in Thailand: a review", QUALITY ASSURANCE AND SAFETY OF CROPS & FOODS, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, หน้า 73-88
2015 exWongprawmas, Rungsaran, exCanavari, Maurizio, inดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A multi-stakeholder perspective on the adoption of good agricultural practices in the Thai fresh produce industry", BRITISH FOOD JOURNAL, ปีที่ 117, ฉบับที่ 9, พฤศจิกายน 2015, หน้า 2234-2249
Publish Year National Conference 1
2014 exRungsaran Wongprawmas , exMaurizio Canavari, inดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAchim Spiller, "Stakeholders' Perceptions of Good Agricultural Practices Adoption on the Production of Thai Fresh Produce: Evidences from Exploratory Research", Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. , 1 - 31 มกราคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย