การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ", การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9, 11 มกราคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย