การพัฒนาตัวแปรสุ่ม LENGTH BIASED BETA-PARETO

Publish Year International Journal 3
2016 inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exNanuwong, N., exPudprommarat, C., "Parameter estimation for the length biased beta-pareto distribution and application", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 301-315
2015 exนารีรัตน์ ณ นุวงษ์, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exชูเกียรติ ผุดพรมราช, "A New Mixture Pareto Distribution and Its Application", Thailand Statistician, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 191-207
2014 exNareerat Nanuwong, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Length biased beta-Pareto distribution and its structural properties with application", Journal of Mathematics and Statistics, ปีที่ 10 , ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 49-57
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวนารีรัตน์ ณ นุวงศ์, "The beta length-biased Pareto distribution withan application for Norwegian fire claims", International Conference in Applied Statistics 2014, 21 - 24 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น