การศึกษาเชิงมาตรวิทยาในการวัดค่าร้อยละของปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลัง