โครงการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล

Publish Year International Conference 2
2014 inนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสายสุดา ศรีอุไร, "Farmer Shop ตัวแบบธุรกิจแนวใหม่", The 12th SARD Workshop 2014 “Challenging Issues in Asian Retailing Internationalization: Focusing on Primary Industries in the Emerging Markets” , 29 - 30 พฤศจิกายน 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์, "ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อความยั่งยืน", Building up the Co-operative System in Laos, 11 - 13 พฤศจิกายน 2014, เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publish Year International Petty Patent 1
2020 inนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสายสุดา ศรีอุไร, "เครื่องหมายการค้า Farmer Shop", Kasetsart University, 2020