การศึกษาความสัมพันธ์ของ Bacillus subtilis และสายพันธุ์ใกล้ชิดโดยวิธีดั้งเดิมและวิธีทางPCR