ผลกระทบของกุ้งเครฟิชต่อทรัพยากรชีวภาพทางน้ำในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exChinnawat Wanjit, "Impacts, control and perception of introduced Crayfish in Thailand", Aquatic Ecosystem Health & Management, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 60-69