ชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ amoxicillin ในพลาสมาของสุกร

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, exSujin Sukchai, exNanthawan Khantee, exSettasart Sonna, exTeerapol Jindawong, exKamolwan Na Lumphun, exWipawee Rodpreecha, exNakarin Okchim, exPiyapawn Khamlue, exSuchaya Kunanoppadol, exPiyapol Tianladdawong, exThodsaporn Muangchamnan, exKannika Aungtragoolsuk, exAtthariya Jiranaparat, exNetchanok Malingam, exSuthep Suksomsin, exChirattakorn Kerdaiem, exMetta Makhanon, "ชีวปรมาณออกฤทธิ์เปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์แอมมอกซี่ซิลลินสำหรับใช้ในสุกรในประเทศไทย", The 7th Asian Pig Veterinary Society Congress, 25 - 27 ตุลาคม 2015
2015 inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, exSujin Sukchai, exNanthawan Khantee, exSettasart Sonna, exTeerapol Jindawong, exPrasit Ekapongpaisit, exMetta Makhanon, "ชีวปริมาณออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์แอมมอกซี่ซิลลิน 3 ผลิตภัณฑ์ในสุกรภายหลังการให้กินครั้งเดียว", The 7th Asian Pig Veterinary Society Congress, 25 - 27 ตุลาคม 2015