ระบบสะสมพลังงานฟลายวีลด้วยเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "Output Power Control of a Switched Reluctance Generator Based on Flywheel Energy Storage System", International Review of Electrical Engineering (IREE), ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2015, หน้า 591-598
Publish Year National Conference 4
2017 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลหมุนชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์ในระบบสะสมพลังงานฟลายวีล", การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9, 26 - 28 กรกฎาคม 2017, เลย ประเทศไทย
2015 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองอย่างง่ายของเส้นแรงแม่เหล็กเกี่ยวคล้องสำหรับสวิทช์รีลัคแตนซ์มอเตอร์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ตัวแปรควบคุมกำลังไฟฟ้าด้านออกของสวิทช์รีลัคแตนซ์เจนเนอเรเตอร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองสวิทช์รีลัคแตนซ์เจนเนอเรเตอร์", การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6, 21 - 23 พฤษภาคม 2014