โครงการการศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของเขียดงูศุภชัย Ichthyophis supachaii Taylor, 1960 (Amphibia: Gymnophiona)

Publish Year International Journal 6
2022 exNattawut Srichairat, inดร.วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Histological and histochemical studies of the gastrointestinal tract in the water monitor lizard (Varanus salvator)", Acta Zoologica, ปีที่ 103, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2022, หน้า 376-387
2022 exNattawut Srichairat, inดร.วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Histological and histochemical characteristics of the oral, pharyngeal and accessory digestive organs in the water monitor lizard (Varanus salvator) from Thailand", Journal of Veterinary Medicine Series C: Anatomia Histologia Embryologia, ปีที่ 51, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2022, หน้า 703-711
2018 exSrichairat, N., inดร.วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Gross morphological structure of digestive system in water monitor lizard varanus salvator (Squamata: Varanidae)", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2018, หน้า 245-253
2017 exItsares Muikham, inดร.นพรัตน์ สระแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางกรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Microanatomy of the digestive system of Supachai's caecilian, Ichthyophis supachaii Taylor, 1960 (Amphibia: Gymnophiona)", Acta Zoologica, ปีที่ 98, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2017, หน้า 252-270
2016 exอัคนี ผิวหอม, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอิศเรส มุยคำ, inนางกรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.นพรัตน์ สระแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Histomorphological studies of the testis and male genital ducts of Supachai’s caecilian, Ichthyophis supachaii Taylor, 1960 (Amphibia: Gymnophiona)", Acta Zoologica, ปีที่ 97, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 76-89
2016 exอัคนี ผิวหอม, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอิสเรศ มุยคำ, inนางกรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.นพรัตน์ สระแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Microscopic structures of the ovary and female genital ducts of Supachai's caecilian, Ichthyophis supachaii Taylor, 1960 (Amphibia: Gymnophiona)", Acta Zoologica, ปีที่ 97, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2016, หน้า 454-463
Publish Year National Conference 1
2014 exนายอัคนี ผิวหอม, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างทางจุลกายวิภาคของอัณฑะและท่อมูลเลอเรียนของเขียดงูศุภชัย Ichthyophis supachaii Taylor, 1960 (Amphibia: Gymnophiona)", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย