การพัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการจัดการเรียนรู้นิสิตระดับปริญญาตรีเรื่องระเบียบวิจัยพื้นฐานทางสัตววิทยาและชีววิทยาโดยการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

Publish Year International Journal 1
2022 exชนาธิป จันทร์สอง, inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, รองศาสตราจารย์, ex Lisa M. Hines, exสหรัฐ ยกย่อง, "Using socio-scientific issues-based teaching to develop grade 10 students’ informal reasoning skills", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 217-222
Publish Year National Journal 1
2018 exอรณิชา หงษ์เกิด, inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, รองศาสตราจารย์, "แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 211-226
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, รองศาสตราจารย์, inดร.นพรัตน์ สระแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สร้อยสุดา โชติมานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "Best Practices for Enhacing Bachelor Science Students’ Learning Achievements in Basic Scienctific Research Methods through Constructivist-Based Teaching", Proceeding in The 3rd International Conference for Science Educators and Teachers (ISET ๒๐๑๕), Organized by Faculty of Education, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, P๑๔๕., 18 กรกฎาคม - 10 ธันวาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย